{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Global Development news | Njus United Kingdom

How you can help protect the future of Welsh place names

Global Development Nation.Cymru

*English follows below* Sara Wheeler Enwau – maent o’m hamgylch ymhobman, pob dydd, ac ym mhob rhan o’n bywydau.
'Picture by Jaggery (CC BY-SA 2.0) *English follows below* Sara Wheeler Enwau – maent o’m hamgylch ymhobman, pob dydd, ac ym mhob rhan o’n bywydau.Ein henwau personol , enwau clefydau , enwau bandiau, enwau mudiadau (e.e. gwleidyddol), enwau adar a bywyd natur, enwau ffilmiau ac enwau nwyddau a brandio; pob math o enwau, a phob un yn dylanwadu ar ein profiadau personol a chymunedol, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.Haf diwethaf, cawsom gryn dipyn o drafod yma yng Nghymru, am ailenwi’r ‘Ail Groesfan Hafren’ . Os ydy hynny’n swndio braidd yn llond ceg ddryslyd, mae hynny oherwydd ei bod hi – gan mai disgrifiad, yn hytrach nag enw, oedd gan yr ail bont ar y pryd.Felly roedd angen ailenwi, neu enwi yn y lle cyntaf, yr ail bont; y drafferth oedd, y diffyg ymgynghoriad hefo’r cyhoedd, gyda phroses tryloyw o unrhyw fath, ynghyd a’r enw dadleuol a ddewiswyd, sef ‘Pont Tywysog Cymru’. .mid-content{ margin-bottom: 21px; } .mid-content::before{ content: 'Advert'; text-align: center; display: block; color: #777777; } .mid-content.square{ width: 50%; display: block; margin: 0 auto; } O ran hanes a gwleidyddiaeth Cymru a Lloegr, mi roedd hwn yn enw profoclyd, ond ar ben hyn mi roedd hefyd yn dangos diffyg dychymyg, gan ychwanegu at y rhestr o bethau topograffigol hefo’r un enw . Mi ellir dweud ei fod yn ychwanegu at y broblem o ‘anhysbysrwydd parhaol’ yng Nghymru, megis yr hyn a chwynir amdano gan George Graham (Cofrestrydd cyffredinol) ynglŷn ag enwau personol Cymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg . Ceir hefyd yma diffyg cysylltiad perthnasol i’r cyd-destun lleol, lle byddai wedi bod yn bosib gwneud o ran llenyddiaeth berthnasol i’r Afon Hafren.Bregus Ar adeg y ffrae dros ail(enwi’r) ail bont, esboniodd yr Athro David Thorne , Cadeirydd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru , y byddai’r ffwdan yma wedi ei hosgoi pe bai deddf wedi cael ei phasio gan Gynulliad Cymru i ddiogelu enwau hanesyddol Cymru.Y broblem oedd, fod Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 ddim yn rhoi amddiffyniad o gwbl i enwau lleoedd yng Nghymru.Fuodd ymdrech gan yr Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Dai Lloyd, i gynnig mesur i ddiwygio hyn , ond mi fethodd , gan adael enwau lleoedd Cymru’n fregus.Mae’r sefyllfa yma yn parhau, ac rydym wedi gweld enghreifftiau diweddar o ddisodli enwau lleoedd a thai yng Nghymru, wrth iddynt gael ei chyfieithu neu ei diystyru.Mae hyn yn drist, gan fod enwau lleol, a’r storïau cysylltiedig , yn rhoi mewnwelediad pwysig i hanes ardaloedd ac maent yn rhan bwysig o’n hetifeddiaeth a’n hunaniaeth.Ymwybyddiaeth Sefydlwyd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn 2011 , hefo’r nod i hybu ymwybyddiaeth, astudiaeth a dealltwriaeth o enwau lleoedd a’u perthynas ag ieithoedd, amgylchedd, hanes a diwylliant Cymru.Fuont yn llwyddiannus mewn bachu grant Loteri, yn ôl yn 2013, at y prosiect ‘Gwarchod’ , a dan y cyllid yma maent wedi cyflawni gwaith onomasteg bwysig trwy gynnal gweithdai, ysgolion undydd a chynadleddau rhanbarthol, darlithoedd a theithiau tywys, a thrafod wyneb yn wyneb gyda’r cyhoedd i gasglu gwybodaeth a storïau.Felly, er gwaethaf y siom ynglŷn â’r ddeddf a’r mesur perthnasol, mae Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn parhau i weithredu i warchod enwau lleoedd, ac ym mis Mehefin, fuont yn llwyddiannus unwaith yn rhagor mewn bachu grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, at brosiect treftadaeth newydd o’r enw ‘Llwybrau’. Bydd y grant newydd, werth £38,000, yn galluogi’r gymdeithas is barhau, dros y ddwy flynedd nesaf, i godi ymwybyddiaeth o werth enwau lleoedd fel rhan o’n treftadaeth ddiwylliannol ac annog cofnodi enwau er mwyn eu diogelu i’r dyfodol, a hynny gan ddefnyddio llwybrau ar hyd a lled Cymru yn thema ar gyfer y gwaith.Bydd y gwaith yn cynnwys trafod hefo pobl leol i gasglu a chofnodi mân enwau lleol – yn enwedig y rheini sydd wedi eu cadw a’u trosglwyddo hyd yma ar lafar yn unig; bydd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru hefyd yn cynnig cymorth i ddadansoddi a dehongli’r enwau hyn.Trawiadol Os oes gennych ddiddordeb ym mhrosiect ‘llwybrau’ ac/ neu mewn enwau lleoedd Cymru yn gyffredinol, beth am gefnogi Cymdeithas Enwau Lleol Cymru trwy ddod yn aelod?Mae’r wybodaeth o sut i wneud hyn ar gael ar y tudalen cysylltu/ ymuno.Hefyd ar y wefan, ceir cyn-gopïau o gylchlythyr y gymdeithas , ynghyd a llenyddiaeth berthnasol, megis erthyglau yn y maes.Dyma hefyd lle gewch wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau a newyddion y gymdeithas.Mae’r gymdeithas hefyd yn weithgar iawn trwy’r cyfryngau cymdeithasol – mae ganddynt dudalen Facebook ac maent yn trydari ar @EnwauLleoedd Wrth baratoi’r erthygl yma, cofiais am yr olygfa fwyaf trawiadol yn addasiad ddiweddar Opera Cymru o’r llyfr ‘Wythnos yng Nghymru Fydd’ gan Islwyn Ffowc Elis , lle mae Ifan Powell wedi teithio mewn amser i Gymru dystopaidd: Ifan:                                        Ble mae Llanwrda?Yr Athro Richards:            Murddun, fy ffrind.Ifan:                                        A Thal y Llyn?Seeward:                               Ruin 16 Ifan:                                         A Bryncrug?Seeward:                               Ruin 15 Ifan:                                         A Llanegryn?Yr Athro Richards:              Mae wedi mynd. (Libreto, Tudalen 42-43) Mae Ifan yn gweiddi “Na!Dim mwy!No More” gan dal ei ben, wrth ddod wyneb yn wyneb a’r hunllef “Western England”, fel y mae Cymru yn y dyfodol paralel hwn, gyda’r enwau lleoedd annwyl i gyd wedi ei disodli a’r pentrefi wedi ei difethaf.Er mai ffuglen yw hyn, nid yw’n naid enfawr y dychymyg i weld goblygiadau peidio gweithredu nawr i warchod enwau lleoedd Cymru – a gyda chyllid Loteri yn gefnogaeth, nid oes wedi bod amser gwell i ddod yn rhan o’r ymgyrch.Picture by Still ePsiLoN (CC BY 2.0). Names – they’re all around us, every day, and in every aspect of our lives.Our personal names , names of diseases , names of music bands, names of movements (e.g. political), names of birds and other wildlife, film names , product names and branding; all kinds of names, and each one having an influence on our personal and community experiences, in one way or another.Last summer, we had quite a lot of discussion here in Wales, regarding the renaming of the ‘Second Severn Crossing’ bridge.If that sounds like rather a confusing mouthful, that’s because it is – this is because the second bridge had a description, rather than a name.So there needed to be a renaming, or naming in the first place, of the second bridge; the problem was, the lack of public consultation, with any kind of a transparent process, coupled with the controversial name which was chosen: ‘The Prince of Wales’ bridge.In terms of the history and politics of Wales and England, it was a provocative name, but in addition it showed a lack of imagination, adding to the list of topographical things already bearing the moniker ‘The Prince of Wales’. It could be said, therefore, that this renaming adds to the problem of ‘perpetual incognito’ in Wales, such as that complained about by George Graham (Registrar-General) when referring to Welsh personal names in the nineteenth century . There was also a lack of appropriate connection made to the local context, where it would have been possible to do this through the relevant literature to the River Severn . Sad At the time of the arguments over the (re)naming of the bridge, Professor David Thorne, Welsh Place-Name Society Chair, explained that the difficulties could have been avoided if the Welsh Assembly had passed an Act protecting the historical place names of Wales.The problem was that, the Historic Environment (Wales) Act 2016 did not offer any protection at all for Welsh place names.An attempt was subsequently made by Plaid Cymru Assembly Member, Dai Lloyd, to propose a measure to amend this, but it was not successful , leaving Welsh place names vulnerable.This situation continues, and we have seen recent examples of Welsh place names in Wales being replaced, as they have been translated or disregarded.This is sad, because local place names, and their associated stories , offer important insights into the history of local areas and they’re an important part of our heritage and sense of identity.Protect The Welsh Place-names Society was established in 2011 , with the aim of raising awareness and understanding of place names and their relationship to the languages, environments, history and culture of Wales.In 2013, the society were successful in capturing a Lottery Heritage Fund grant, for the ‘Gwarchod’ (protect) project , through which they have completed some important onomastic work – hosting workshops, one-day schools and regional conferences, lectures and guided tours, and discussing face to face with the public to collect information and stories.Thus, despite the disappointments regarding the Act and the Measure, the Welsh Place-Names Society continue their work to protect place names in Wales, and in June this year, they were once again successful in capturing a new Lottery heritage Fund grant , for a new heritage grant called ‘Llwybrau’ (paths). The new grant, worth £38,000, will enable the society to continue, over the next two years, to raise awareness regarding the value of place names as part of cultural heritage, and to encourage the recording of place names in order to protect them for the future, doing this by using paths across Wales as a theme for the Work.The work will involve discussions with local people to collect and record local minor names – especially names safeguarded and transmitted through oral tradition until now; the society will also offer support in analysing and interpreting these names.Striking If you have an interest in the ‘Llwybrau’ project and/ or Welsh place names generally, then maybe you could support the Welsh Place-Names Society by becoming a member?The information on how to do this is on the Contact us/ Join page of their website.Also on the website, you can find previous copies of the society’s newsletter , along with relevant literature, such as articles from the field.Here you can also find information about news and forthcoming events . The society are also very active through social media – they have a Facebook page and they tweet at @WelshPlaceName Whilst preparing this article, I was reminded of the most striking scene in the recent Opera adaptation of Islwyn Ffowc Elis’ famous book ‘Wythnos Yng Nghymru Fydd’ (A Week in the Wales of the Future) , where Ifan powell has travelled forward in time to a dystopian Wales: Ifan:                                                                Where is Llanwrda?Professor Richards & Seeward:            A ruin, my friend.Ifan:                                                                And Thal y Llyn?Seeward:                                                       Ruin 16 Ifan:                                                                 And Bryncrug?Seeward:                                                       Ruin 15 Ifan:                                                                 And Llanegryn?Professor Richards:                                   It’s gone. (Libreto, Pages 42-43) Ifan shouts “No!No more!No more”, holding his head, faced with the nightmare of “Western England”, as Wales has become in this parallel future, with the dear place names all replaced and the villages destroyed.Although this is fiction, it doesn’t take a huge leap of the imagination to see the implications of not acting now to protect place names in Wales – and now with the backing of the Lottery funding, there has never been a better time to become part of the effort. . The post How you can help protect the future of Welsh place names appeared first on Nation.Cymru .'

The future of tax

Global Development Accountancy Age

Russell Gammon, chief product officer at Arkk Solutions, reveals his vision of the future of the tax world.
'Making Tax Digital has brought the conversation about the digital transformation of tax processes forward.While VAT has been the first to receive the mandate for digital record keeping and filing, other taxes will follow.The government has said that other businesses and taxes will not fall under MTD until after 2020 , but income tax and corporation tax will likely be the next taxes to be mandated.That news has been welcomed by accountants and the business community alike, to give time for MTD for VAT to bed in and for HMRC to iron out any teething problems.Yet the use of technology to keep records and file them has far greater benefits than compliance alone.Automation can speed up processes, taking over time-consuming copy and paste tasks and ensuring greater accuracy.Specific calculations which have proved difficult can be solved by AI, and improved with time using machine learning.This could transform other areas including audit, which will no longer depend on sampling alone, while tax teams will be able to focus on making savings through relief claims and better forecasting. “It’s about honing in on some of those problems that can be solved by technology,” said Russell Gammon, Chief Product Officer at Arkk Solutions.Arkk solutions, which started in July 2009, specialises in regulatory, tax and financial reporting and is seeing rapid growth, as finance teams update their systems and reap the benefits of digitisation.MTD for other kinds of taxes The Spring Statement made it clear there are no plans to stick to the original timetable of rolling out MTD for other taxes from 2020.The process for VAT will be refined first.At Accountex this year, HMRC’s Theresa Middleton said income tax was a priority for the tax authority, given that so many errors are made on self-assessment forms.Corporation tax will also follow once the issues with MTD for VAT have been ironed out.But while MTD for VAT has served as an impetus for digitisation, many companies are not waiting that long. “With corporation tax, 15 years ago, everyone used Excel,” said Russell Gammon. “Now, those over a certain size use software packages to deal with the problem, given the complexity of some of the calculations involved.We believe other taxes will follow suit.” Mandates vs ROI One of the reasons for that is that people can see the benefits of using technology, even when they aren’t forced to do so.Tax authorities may emphasise the need to close the tax gap, but for everyone else, the advantages of digital record-keeping and filing are in the business sense it makes. “It has got to come from both sides – the technology has to be good enough to provide a return on investment, and then there have to be the mandates from various regulators to give it a sense of purpose,” Russell Gammon said. “HMRC says they want us to become one of the most digitally advanced nations in the world, but then you look at some of the other countries and they are so much further ahead.” He points to Spain as a country where the tax system is ahead as companies must file every four days.The complexity of the UK system presents a unique challenge, but many companies are jumping ahead when they can see the benefits technology can bring.Tax teams becoming more central For many finance teams, making this business case is critical if they are to win the investment needed to update their systems.Arkk Solutions works on the business case with tax teams who are looking to implement new technology but need to win over their finance directors or CTOs first. “We look at reduction in time, the reduction in errors, and the potential tax savings,” said Russell Gammon.For many businesses, tax has traditionally been seen as a necessary compliance issue but not necessarily an area where income can be generated. “There are savings to be made with invoices too,” Russell said. “We have got an algorithm that will look at things like suppliers, customer names and customer IDs, country and currencies, and draw the relationship between them. “The system will flag any that do not fit the pattern.” Another advantage of having a system which automates reporting is that it becomes easier to forecast what the tax bill will be. “One of the big things that we consistently hear from heads of tax, and their CFOs, is that they don’t want surprises,” he added.As systems become more advanced, software can be used  to deliver sophisticated trend analysis, which will allow companies to spot problems long before they arise and prepare for them.This will bring the tax teams from the back office into a more strategic, central role which is also potentially more rewarding.Will anyone still use Excel?As finance teams move from entering data in Excel to keeping it in platforms which do many of the calculations for them, it would be easy to assume spreadsheets are set to become a relic from the past.But Russell Gammon said there is still a place for everyone’s favourite Microsoft tool. “It’s not going anywhere, but you wouldn’t run your entire business on Excel,” he said. “If you want to do an ad-hoc calculation, Excel is always going to be the best way of doing it, because it only takes half an hour.” Where it will start to fade from use is in those companies where whole systems are being run on Excel, potentially incurring tax liabilities due to human error and wasting hours of manpower.The human touch Instead, the way forward is to integrate systems so that digital links can be made between different applications and tasks.Those that fear their jobs may be taken by automation are probably being too pessimistic, however.Humans will still be needed to interpret what the machine is telling them and decide on a course of action.Using a process known by Arkk Solutions as “ Fix and Verify ”, tax experts will review those transactions flagged up by the system, and either fix a mistake or verify that the transaction is in fact correct. “At the end of the day, you still need that team’s expertise to understand what the system is showing you,” said Russell Gammon.For those that are only beginning this journey, the first step should be to understand what risks they are currently exposed to and look at how technology may help to solve those. “Ultimately, it shouldn’t cut headcount.It will redeploy those people to do more interesting work,” said Russell.   . The post The future of tax appeared first on Accountancy Age .'

Lifting the lid on Tetra Pak’s grad scheme

Global Development The Engineer

Founded in Sweden in 1943, Tetra Pak is the world’s biggest food packaging company, employing around 25,000 people.The Student Engineer spoke to Gaby Youd, Director for Future Talent and Future Work, and Sara Enquist, Future Talent Graduate, about
'Founded in Sweden in 1943, Tetra Pak is the world’s biggest food packaging company, employing around 25,000 people.The Student Engineer spoke to Gaby Youd, Director for Future Talent and Future Work, and Sara Enquist, Future Talent Graduate, about the company and its graduate schemes.Gaby Youd Can you tell me a little bit about the origins of the Future Talent programme?We decided to introduce a future talent programme because we wanted to develop a strategic approach to recruiting and developing our next generation of talent.We want to be able to build the competencies that are critical for our diverse customer needs, that we can’t easily build ourselves and ensure a good mix of technical and leadership talent pipeline.We wanted to do this by providing graduates an opportunity for their ‘first real job” and making a long-term commitment to do so.We started designing the programme in 2016 and hired our first cohort in 2017.What type of people do you target?We’re not looking for a certain personality type.Ultimately, we are looking for talented and highly motivated new graduates to join the programme and become the next generation of engineers and leaders in our industry.We hire about 1/3 into our leadership track – this is across all functional areas in our company – and 2/3 into our technical track, where we focus on jobs in Services, Supply Chain Operations and Processing Solutions and Equipment and candidates with various engineering backgrounds/degrees: automation engineering, electrical engineering and mechanical engineering.How many engineering grads does Tetra Pak take on each year under the scheme?In 2018, 180 graduates joined our Future Talent programme bringing the total number recruited in two years to 350.Each year 80 are recruited to our leadership track and 120 are recruited to our technical track.Are they all based in Sweden?No, our 200 annual graduate programme positions span across the world and we hire in 30 countries.Graduates can apply for any of our global vacancies in locations such as China, India, Brazil, Saudi Arabia, Italy, Germany and Sweden.Is the one-year Technical Track the only one open to engineers, or is the Leadership Track also available?Our technical organisations – Development & Engineering, Supply Chain Organisations, Services, Processing Solutions and Equipment – are looking for engineers for both the technical and the leadership track.What are the major differences between the two?Our leadership track is a two-year programme aimed to develop your leadership skills and give you broad business knowledge in an international environment.Our technical track is a one-year programme aimed to develop engineering and technical knowledge with more focus on a particular technical role in an accelerated way.What is the gender balance like across the programme?We’re continuously working hard to ensure that women feel empowered to enter the engineering profession through education, mentoring and showing the role models of female engineers we already have in our organisation.We can already see these efforts reflected in our results with females making up 44 per cent of the Future Talent leadership track, and 17 per cent of our technical track, where more needs to be done.We’re also implementing flexible work schedules, career development webinars, diversity training and changing our recruitment processes to attract people from a wider range of backgrounds, genders and geographies.Sara Enquist Can you tell us a little bit about your background?I have a bachelor’s degree in Biotechnology and a master’s degree in Material Chemistry from Chalmers University of Technology in Sweden.During my studies in Material Chemistry, I developed an interest in industrially relevant materials, including both products that currently exist and the materials of the future.I’ll be completing my second year on the Future Talent leadership track shortly.At university, I competed in the U25 National Swedish Dressage team and still very much enjoy training for competitions alongside my day job!What attracted you to Tetra Pak and the Future Talent programme?After graduating I wanted to work for a global company with sustainability and environment high on the agenda.Another wish was to work for a company that makes a difference and want to be technology leaders in their field.From my material interest point of view Tetra Pak is also an exciting company with the packaging material and the technical challenges that follow.What was the application process like?I started by completing an online application form and then a video interview, since I was not living in Lund at that time.After that I went to Lund for a day of assessments.This consisted of a business presentation and a role play; it was less daunting than it sounds!I also got to meet trainees currently on the programme, who helpfully answered my questions and offered their perspective. (Credit: Tetra Pak) Where are you based?I’m currently based in Lund, Sweden.I spent my university years in Gothenburg so it’s been exciting getting to know a new city.What does a typical day look like?A typical day on the Future Talent programme looks very different to the next!When on rotations you follow the team’s daily work as well as working on a given task.When I’m home between rotations, a day could involve everything from line work to assisting with different development projects.I particularly enjoy technical discussions on the results of different test runs in factories.Meeting new colleagues globally has been fun – but also enabled me to grow my professional network across the organisation.What have you learned and what have been the biggest challenges?Firstly, I’ve learnt about Tetra Pak as an organisation, how to work and drive large projects with people involved from around the world.I have also learned a lot about myself when going on rotations in Sweden and abroad, including Modena, Italy and Texas, US, and I have continued to develop my technical skills.A challenge during the programme has been the nature of a rotation programme – when you start to pick up speed it is time to try something else in the organisation, but that also keeps it interesting!How do you see your career developing at Tetra Pak?When I graduate from the programme in September, I will start working in a packaging material development project as a Development Engineer in Applied Material Solutions in Lund.The knowledge I gained, professionally and personally, during the programme and rotations will be helpful during my daily work and further develop my leadership competencies.I think there are many great career opportunities at Tetra Pak, not only to work in Lund but the possibility to work in an international environment abroad.Now that I’ve been working across the organisation already, I’m open to moving again.It’s exciting working in a truly international environment!MORE FROM THE STUDENT ENGINEER . The post Lifting the lid on Tetra Pak’s grad scheme appeared first on The Engineer .'

6.20pm Tottenham transfer news LIVE: Zaniolo ‘says yes’, Alves wanted, Saliba targeted, latest on Eriksen future

Global Development The Sun Sport

COULD Tottenham be about to switch things up in their defence this season? Rumours continue to swirl that Toby Alderweireld and Kieran Trippier are heading for the exit door – but where will they end up? Get all the very latest Spurs updates and
'COULD Tottenham be about to switch things up in their defence this season? Rumours continue to swirl that Toby Alderweireld and Kieran Trippier are heading for the exit door – but where will they end up? Get all the very latest Spurs updates and gossip here…'